Závazné všeobecné smluvní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi smluvními stranami, tj ubytovaným a ubytovatelem, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a smlouvou o ubytování s níže uvedenými všeobecnými smluvními podmínkami, což klient stvrzuje odesláním závazné objednávky. Smluvní vztah vzniká po odeslání objednávky až úplným zaplacením ubytovacích služeb. Ubytovaný odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je ubytování povinen neprodleně oznámit ubytovateli.

Smluvními stranami se rozumí ubytovatel: Jizerské domky s.r.o., IČ: 09241558, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 45476, se sídlem: Anenské náměstí 3049/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, a ubytovaný (klient).

Předmětem smlouvy o ubytování je dočasný pronájem vybraného(ých) domku(ů) v Jizerských horách dle aktuální nabídky, která je dostupná na webových stránkách ubytovatele. 

2. Způsob objednávání a placení

Objednávky podává zájemce o ubytování prostřednictvím webových stránek ubytovatele. Po odeslání objednávky obdrží klient potvrzení. Od momentu doručení potvrzení má klient lhůtu 7 dní na zaplacení ceny za ubytovací služby. V případě objednávky ubytování, které má započít 10 a méně dní od momentu objednání, je nutné zaplatit cenu za ubytování neprodleně – tj. do 15 ti minut od obdržení potvrzení o objednávce. Nebude-li úplná cena za ubytovací služby v těchto lhůtách uhrazena, nemůže ubytovatel garantovat rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (spotřebovaná energie apod.) hradí ubytovaný na místě přímo ubytovateli. Po skončení pobytu vystavíme na vyžádání daňový doklad.

Poskytovatel platební brány : https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

3. Cena ubytovacích služeb

Cena ubytovacích služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní ubytovatel. Ubytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb ubytovatel, který si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

Zájemce o ubytování může využít služby závěrečného úklidu v ceně dle ceníku dostupného na webových stránkách ubytovatele. V případě, že této služby nevyužije, bude ubytovaný povinen předat domek ve stavu, v jakém jej přebíral. Ubytovaný tedy bude povinen uklidit domek dle seznamu bodů, který mu předloží ubytovatel. Ubytovatel je oprávněn při odjezdu stav domku zkontrolovat jeho stav a v případě nesplnění povinnosti úklidu domku ze strany ubytovaného bude ubytovatel oprávněn doúčtovat ubytovanému cenu služby závěrečného úklidu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací o chalupě ručí ubytovatel. Ubytovaný může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby. Prokáže-li však ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného, může žádat, aby mu ubytovaný škodu nahradil.

Ubytovaný má v průběhu ubytování nebo po jeho skončení bez zbytečného odkladu právo na reklamaci služeb poskytovaných ubytovatelem. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit. Při porušení povinností ubytovaného dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr a vykázat z domku všechny osoby, které jsou zde přítomny společně s ubytovaným. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu apod.). 

Ubytovaný je povinen řídit se následujícímu ustanoveními ubytovacího řádu:

 1. 1.V domku je zakázáno kouřit.
 2. 2.Parkování vozidel klientů je možné pouze na vyznačených místech.
 3. 3.Užívání zařízení domku je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 4. 4.Ubytovaný užívá domek po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, nástup na ubytování je od 15:00h. Poslední den pobytu ubytovaný uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod.
 5. 5.V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 6. 6.V domku nesmí ubytovaný bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení a vybavení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 7. 7.Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod., ale pouze spotřebiče z výbavy domku. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá ubytovaný a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 8. 8.Je zakázáno čímkoliv zakrývat topení a vstupovat na přilehlý posed, který není ve vlastnictví ubytovatele.
 9. 9.Při opuštění či jakémkoliv vzdálení se od domku je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 10. 10.Za škody způsobené na domku a jejím příslušenství odpovídá ubytovaný v plném rozsahu.
 11. 11.Vstup jakýchkoliv zvířat do domku je zakázán.

5. Pojištění

Domky jsou pojištěny dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku ubytovatele nebo poškození zdraví ubytovaného. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme při vytváření rezervace přikoupit pojištění HotelStorno, které pokryje případné škody nebo cenu pobytu v případě nemoci či úrazu. Více informací ZDE

Domku jsou pojištěny dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku ubytovatele nebo poškození zdraví ubytovaného. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.

O případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše ubytovaný a ubytovatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace. 

Ubytovaný se zavazuje poskytnout ubytovateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události. 

6. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Ubytovaný má právo zrušit objednávku kdykoli před nástupem pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to přímo osobou ubytovaného. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané ubytovaného ubytovateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou ubytovanému v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky: 

 • více než 30 dní (včetně) před datem nástupu pobytu 1000,- Kč
 • více než 14 dní (včetně) a současně méně než 30 dní před datem nástupem pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
 • méně než 14 dní před datem nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

7. Osobní data ubytovaného

Klient odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek ubytovatele potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Ubytovatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje ubytovaného třetí straně. 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ nabývají účinnosti dne 1.7.2021 a jsou nedílnou součástí „Smlouvy o ubytování“. Klient odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ přečetl a souhlasí s nimi. Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách www.jizerskedomky.cz, a ubytovaný a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s nimi seznámeni. 

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrana dle zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který zpracovává příslušné předpisy EU 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR„) je Jizerské domky s.r.o., IČ: 09241558, se sídlem: Anenské náměstí 3049/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, (dále jen: „správce„),

kontakt:

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Osobní údaje a účel jejich zpracování 

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky klienta.
 • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • souhlas klienta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení objednávky klientů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu, který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů.

Užíváním webových stránek klient bere na vědomí používáním výše uvedených typů Cookies. Následně má klient samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek správce nebudou pro příslušný subjekt údajů dostupné.

3. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů 

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
  • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva klientů

 • Za podmínek stanovených dle zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů mají klienti:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále má klient právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře klient potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • S těmito podmínkami klient udělí souhlas zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím políčka souhlasu klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň klientovi zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou klient správci poskytl.